Rodinný azyl Dej pac!

Azyl Dej pac!

logo Dej pac!

Pravidla pro přijímání finančních darů

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚTULKU

Rodinný azyl pro opuštěné psy Dej Pac! z.s.

(dále jen spolek)
Sídlo: Častonín 2, 393 01
IČO: 22857192
Kontakt: azyl@dejpac.online

Účel a cíle spolku:

Spolek přivítá jakoukoli finanční pomoc – může se jednat o „sponzorování“ (zaplacení veškerých nákladů na krmení a léčení) konkrétního zvířete, o zaplacení konkrétního zákroku (např.operace, nebo pravidelné preventivní veterinární ošetření jako očkování, vakcinace, odčervení), o zaplacení vitaminů pro zvířata apod. Vše je řádně podloženo účetními doklady.

Také můžete pomoci darem – Dary uplatněné jako odečitatelná položka od základu daně:

Fyzické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na ochranu zvířat, pokud hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,-Kč, maximálně lze odečíst 10% ze základu daně.

Právnické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na ochranu zvířat, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,-Kč, maximálně lze odečíst 5% ze základu daně. Mezi dárcem a obdarovaným bude sepsána darovací smlouva.

Firmám a podnikům za materiální či finanční pomoc nabízíme možnost umístění reklamy na všech našich propagačních materiálech a na internetových stránkách. Také se můžete stát kmotrem některého pejska či kočičky.

Stále intenzivně hledáme nové sponzory, firmy, nebo i drobné dárce. Každého, kdo se chce přesvědčit o použití získaných prostředků srdečně zveme na návštěvu našeho útulku.

Především hledáme sponzory:

 • na úhradu krmiva a chod útulku
 • na veterinární zákroky a prohlídky
 • na nákup léčiv, vitamínů a potřeb pro zvířata
 1. DEFINICE POJMŮ

ÚTULEK podle veterinárního zákona: útulek (§ 3 odst. 1 písm. kk)) – „útulkem pro zvířata se rozumí zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům.

TOULAVÉ ZVÍŘE (§ 3 písm. h)) – „toulavým zvířetem se rozumí zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele“,

OPUŠTĚNÉ ZVÍŘE (§3 písm. i)) – „opuštěným zvířetem se rozumí zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal“,

ZAŘÍZENÍ (§3 písm. v)) – „zařízením se rozumí stavba, budova, komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je provozována činnost se zvířaty; může se jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo zastřešena, jakož i o pohyblivá zařízení“.

DAR je finanční obnos darovaný spliku dárcem na účet útulku.

DÁRCE je fyzická nebo právnická osoba dobrovolně podporující spolek formou jednorázového plnění, nebo opakovaného poskytování finančních prostředků na účet útulku, tj. daru ve smyslu zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve smyslu pozdějších předpisů.

 1. DÁRCI

Spolek spravuje tzv. dárcovskou základnu, komunikuje s pravidelnými dárci, informuje je o novinkách spolku.

Dárcům je při poskytnutí daru vystaven doklad potvrzující přijetí daru (např. pro účely daňových úlev), popř. je sepsána darovací smlouva.

 1. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Dárci mohou spolku pomoci svými peněžitými dary takto:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webových stránkách spolku,
 • bezhotovostně platební kartou VISA, nebo MasterCard na webových stránkách spolku,
 • přímým vkladem na transparentní účet 2400905799/2010 či  2601795274/2010

Dárci mohou přispívat pravidelně libovolným obnosem; minimální ani maximální výše daru není stanovena. Darováním se dárce nezavazuje k žádnému dalšímu či jinému plnění.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje dárců je spolek povinný zpracovávat ze zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do výročních zpráv. Požádá-li dárce o to, aby nebyl uveden ve výroční zprávě, spolek dárci vyhoví.

Osobní údaje dárců jsou zpracovávány v souladu s GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Spolek neposkytuje osobní údaje dárců žádným třetím osobám.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dárce je povinen před poskytnutím finančního daru se řádně seznámit s těmito pravidly a samotným poskytnutím daru pak dárce stvrzuje, že se seznámil s účelem, pro který byl spolek založen, a dále pak s těmito pravidly.

V Častoníně dne 1. 5. 2021

Přejít nahoru